piątek, 22 lutego 2013


Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego
"Kolory" w kadrze
inspirowane książką
"Kolory: chłopięce lata Józefa Chełmońskiego” 
Teodora Goździkiewicza
Konkurs pod honorowym patronatem Starosty Łowickiego
I.  Organizator Konkursu: 
     Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu
     Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu
II. Adresaci konkursu:
     Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu łowickiego 
     i sieradzkiego
III.Temat konkursu
Przedmiotem konkursu są fotografie zainspirowane twórczością bohatera książki  "Kolory" - Józefa  Chełmońskiego, malarza scen rodzajowych i pejzażysty, a także próba włączenia jego twórczości w kontekst współczesności.
IV. Cele konkursu:
    1.      Uczczenie obchodów 110. rocznicy urodzin Teodora Goździkiewicza.
    2.      Upowszechnienie wiedzy o życiu i dorobku literackim  
           Teodora Goździkiewicza.
    3.      Przybliżenie twórczości Józefa Chełmońskiego i jego wczesnych inspiracji pięknem ziemi       łowickiej.
    4.      Pogłębienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu.
    5.      Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań fotograficznych.
    6.      Kreowanie twórczej aktywności oraz wrażliwości estetycznej młodzieży.
V. Zasady konkursu:
    1.    Każdy uczestnik może zgłosić max. 3 zdjęcia nawiązujące do tematu konkursu, wykonane samodzielnie, które nie były nagradzane w innych konkursach.
    2.    Technika: dowolna (fotografia analogowa lub cyfrowa).
    3.    Format zdjęć: minimum 15x21 cm.
    4.    Na odwrocie każdej fotografii należy umieścić: dane osobowe (imię i nazwisko, szkoła, klasa, nazwisko nauczyciela – opiekuna, telefon kontaktowy), tytuł zdjęcia i ewentualnie krótki jego opis (miejsce, w którym zostało zrobione; sytuację, którą przedstawia).   
W przypadku inspiracji konkretnym dziełem J. Chełmońskiego -  tytuł obrazu.
    5.    Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane uczestnikom.
    6.    Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych 
 z działalnością Organizatora.
    7.    Powołana przez Organizatora komisja konkursowa dokona oceny prac, przyzna nagrody i wyróżnienia.
    8.    Ocenie będą podlegały: zgodność z tematem, pomysłowość, inwencja twórcza, ogólne wrażenie artystyczne i estetyczne pracy.
    9.    Zgłaszając zdjęcie do konkursu uczestnik deklaruje, że jest jego autorem i posiada pełnię praw autorskich do tego zdjęcia.
  10.  Jeśli na fotografii konkursowej widnieje wizerunek człowieka, uczestnik zgłaszając daną fotografię deklaruje, że osoba znajdująca się na zdjęciu wyraziła zgodę na bezpłatną publikację.
VI. Postanowienia końcowe
  11.  Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna  w Łowiczu, Stary Rynek 5/7  99-400 Łowicz z dopiskiem „Kolory - konkurs".
   12.  Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2013r. (decyduje data stempla pocztowego). 
   13.  Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości obchodów 110. rocznicy urodzin Teodora Goździkiewicza.
   14.  Prace wszystkich uczestników zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej  zorganizowanej w siedzibie Biblioteki.
   15.  Informacje o konkursie będą umieszczone na stronie internetowej  http://www.pbplowicz.blogspot.com oraz http://www.powiat.lowicz.pl
   16.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 837 38 74.

czwartek, 21 lutego 2013

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁOWICZU
I
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOCHENIU

zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu łowickiego 
i sieradzkiego do udziału  
Powiatowym Konkursie Fotograficznym

z okazji 110. rocznicy urodzin 

Teodora Goździkiewicza

„KOLORY W KADRZE”
inspirowane książką "Kolory: chłopięce lata
 Józefa Chełmońskiego”
Teodora Goździkiewicza
"Kolory" tworzą obrazy malowane słowem przez pisarza 
Teodora Goździkiewicza
i są swego rodzaju ilustracją inspiracji z dzieciństwa słynnego polskiego malarza.
Zadaniem uczestników konkursu jest odniesienie się 
w fotografiach do twórczości malarskiej  
 Józefa Chełmońskiego, bohatera książki  "Kolory", malarza scen rodzajowych i pejzażysty, a także próba włączenia jego twórczości w kontekst współczesności.
Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 wykonane przez siebie fotografie
w formacie min. 15x21 cm.
Na zgłoszenia prac czekamy do 30 kwietnia 2013r.
Regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje można uzyskać
w siedzibie Biblioteki (Łowicz, Stary Rynek 5/7) 
 oraz  pod nr tel. 46 837 38 74
a także na stronach internetowych:
http://www.pbplowicz.blogspot.com
http://www.powiat.lowicz.pl

150 ROCZNICA URODZIN MARII RODZIEWICZÓWNY 
oraz
                     150 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO
                 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu
ogłasza akcję
 „UWOLNIJ KSIĄŻKI MARII RODZIEWICZÓWNY”
Maria Rodziewiczówna - najpopularniejsza polska pisarka przełomu XIX 
 i XX w., której dzieciństwo zostało naznaczone opowieściami matki 
 i ojca z powstania styczniowego. W swojej twórczości pogodziła walkę
 o równouprawnienie kobiet z przywiązaniem do chrześcijaństwa
i tradycji patriotycznej.
Jeśli posiadacie w swoich zbiorach utwory Marii Rodziewiczówny, którymi chcecie podzielić się z Biblioteką 
i Czytelnikami zapraszamy do wzięcia udziału w akcji.
Książki można  przynosić do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu,Stary Rynek 5/7 
w  dniach od 22 lutego do 23 kwietnia 2013 r.
Dla pierwszych trzech osób, które przyniosą cztery różne tytuły powieści MariiRodziewiczówny, Biblioteka przygotowała NIESPODZIANKĘ.
Przyłącz się do naszej akcji i powiedz o niej znajomym…
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Biblioteki
 (Łowicz, Stary Rynek 5/7) oraz pod  nr tel. 468373874