środa, 10 września 2014

Spotkania z historią


Ekologiczny konkurs fotograficzny

                             Regulamin Ekologicznego Konkursu Fotograficznego
                                           "RZEKI POWIATU ŁOWICKIEGO”

Organizator Konkursu:
Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu.
I. Adresaci Konkursu:
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu łowickiego.
II. Cele Konkursu:
1. Zdobycie i poszerzenie wiedzy o rzekach Powiatu Łowickiego.
2. Kształtowanie postaw proekologicznych, zdobycie umiejętności obserwacji przyrody.
3. Pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej młodzieży.
III. Zasady Konkursu:
1. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu max 3 zdjęcia wykonane samodzielnie, które nie były nagradzane w innych konkursach.
2. Technika: fotografie cyfrowe lub analogowe, nawiązujące do tematu konkursu, format zdjęcia: min. 15x21 cm
3. Każde zdjęcie powinno być podpisane. Dane osobowe (imię i nazwisko, szkoła, klasa, nazwisko nauczyciela – opiekuna, telefon kontaktowy) oraz tytuł zdjęcia- nazwę rzeki i miejscowości/miejsca, w którym zdjęcie zostało zrobione, należy umieścić na odwrocie pracy.
4. Dostarczonych prac organizator nie zwraca.
5. Powołane przez organizatora jury dokona oceny prac, przyzna nagrody i wyróżnienia.
6. Ocenie będą podlegały: zgodność z tematem, pomysłowość, wartość artystyczna i estetyczna pracy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością.
8. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz, że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
Zgłoszenie się do konkursu, traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu w związku z udziałem w Konkursie Fotograficznym, zgodnie z ustawą z dnia 28. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami).
IV. Postanowienia Końcowe:
9. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Łowiczu, Stary Rynek 5/7 99-400 Łowicz z dopiskiem „Ekologiczny Konkurs Fotograficzny”
10. Termin nadsyłania prac upływa 17 października 2014r. (decyduje data stempla pocztowego).
11. Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w listopadzie 2014r.
12. Prace wszystkich uczestników zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w siedzibie biblioteki.
13. Wszystkie informacje o Konkursie i jego przebiegu umieszczane będą na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łowiczu http://www.powiat.lowicz.pl oraz na blogu http://pbplowicz.blogspot.com i facebooku Biblioteki.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 046 837 38 74
O terminie ogłoszenia wyników konkursu i uroczystości wręczenia nagród, laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.

wtorek, 9 września 2014

Narodowe Czytanie Henryka Sienkiewicza


            W sobotę 6 września odbyła się kolejna odsłona Narodowego Czytania w Powiecie Łowickim pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uroczystość zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu.
            W sali barokowej łowickiego Muzeum zabrzmiały fragmenty dzieł Henryka Sienkiewicza, pisanych „ku pokrzepieniu serc” i kształtujących całe pokolenia Polaków, takich jak Trylogia, Quo vadis czy Krzyżacy.
            Czytanie zainaugurował Starosta Łowicki Krzysztof Figat pierwszymi akapitami Ogniem i mieczem.
        Z trudnymi, a zarazem pięknymi tekstami, traktującymi o uniwersalnych i ponadczasowych wartościach, jak poświęcenie, honor oraz miłość, zmierzyli się Wicewojewoda Łódzki – Paweł Bejda, Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego – Janusz Michalak, Burmistrz Miasta Łowicza - Krzysztof Jan Kaliński, Członek Zarządu Powiatu Łowickiego – Grażyna Wagner, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - Danuta Zakrzewska oraz dyrektorzy i kierownicy instytucji, prezesi i działacze stowarzyszeń, twórcy ludowi, przewodnicy i przedstawiciele łowickich mediów: Marek Wojtylak, Tadeusz Żaczek, Marzena Kozanecka-Zwierz, Renata Łazarska, Joanna Bolimowska, Anna Staniszewska, Janusz Dyl, Eligiusz Pietrucha, Zdzisław Kryściak, Ireneusz Cybulski, Marlena Koza, Anna Bieguszewska, Krystyna Kunikowska, Kamil Sobol i Agnieszka Sznicer.
            Czytane fragmenty przeplatane były scenariuszem, który wprowadzał uczestników spotkania w klimat i realia poszczególnych dzieł, w których noblista w wyjątkowy sposób połączył głęboki patriotyzm z fascynująca przygodą a nierzadko komizmem i humorem.
            Dopełnieniem Czytania była muzyka - m.in. brawurowe wykonanie Pieśni stepowej, Dumki na dwa serca, Quo vadis, Domine czy utworu Dopiero miłość z rock-opery Krzyżacy w wykonaniu Joanny i Marcina Gałka – Walczykiewicz.
            Czytanie przebiegało w specjalnie na tę okazję przygotowanej scenerii ilustrowanej plakatami  z ekranizacjami największych dzieł noblisty.