środa, 26 września 2012


 
Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Łowiczu

zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu łowickiego do udziału w Ekologicznym Konkursie Plastycznym

 „Wierzby moje,
a gdzież wy?”

 

 Do konkursu można zgłosić jedną pracę wykonaną samodzielnie

w formie rysunku, grafiki, malarstwa lub collagu, w formacie A3.

Na zgłoszenia prac czekamy do 19 października 2012.

 

Nagrody przewidziane dla finalistów konkursu zostaną dofinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łowiczu.

REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„WIERZBY MOJE,  A GDZIEŻ WY?”

 

I.                   Temat konkursu: wierzby w krajobrazie rolniczym i miejskim powiatu łowickiego.

II.                Organizator konkursu:

Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu.

III.             Adresaci konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu łowickiego.

IV.              Cele konkursu:

1.      Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci i młodzieży.

2.      Kształtowanie umiejętności związanych z samodzielnym poznawaniem przyrody.

3.      Poznawanie walorów przyrodniczych Ziemi Łowickiej.

4.      Poznawanie form ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej roślin.

V.                 Zasady konkursu:

1.      Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną  samodzielnie.

2.      Format pracy: A3.

3.      Technika pracy: rysunek, grafika, malarstwo, collage.

4.      Każda praca powinna być podpisana. Dane osobowe (imię i nazwisko, szkoła, klasa, nazwisko nauczyciela – opiekuna, telefon kontaktowy) należy umieścić na odwrocie pracy.

5.      Dostarczonych prac organizator nie zwraca.

6.      Powołane przez organizatora jury dokona oceny prac, przyzna nagrody i wyróżnienia.

7.      Ocenie będą podlegały: zgodność z tematem, inwencja, pomysłowość, wartość artystyczna i estetyczna pracy.

8.      Nagrody będą dofinansowane przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łowiczu.

9.      Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością.

VI.               Postanowienia końcowe:

1.      Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Powiatowa Biblioteka  Publiczna w Łowiczu, Stary Rynek 5/7,  99-400 Łowicz z dopiskiem „Ekologiczny Konkurs Plastyczny”.

2.      Termin nadsyłania prac upływa 19 października 2012r. (decyduje data stempla pocztowego).

3.      Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w listopadzie 2012r. O dokładnym terminie laureaci i opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.

4.      Prace wszystkich uczestników zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w siedzibie biblioteki.

5.     Informacje o konkursie umieszczone są na stronie internetowej http://www.lowickie.eu/plik,7476,regulamin-ekologicznego-konkursu-plastycznego.pdf

6.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 837 38 74.