poniedziałek, 24 czerwca 2019

CZYTAKI w naszej bibliotece !PBP w Łowiczu zaprasza osoby niewidome i słabowidzące - ponad 2000 cyfrowych książek mówionych

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2018” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, najwybitniejsze dzieła literatury pięknej polskiej i zagranicznej, książki popularnonaukowe, liczne nowości są dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu (Stary Rynek 5/7, wejście od ul. 3 Maja). Cyfrowe książki mówione zapisane w postaci plików multimedialnych można wysłuchać na urządzeniach Czytak.
Na podstawie umowy użyczenia, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu nieodpłatnie otrzymała odtwarzacze Czytak Plus i Czytak NPN3, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Czytelnicy z dysfunkcją wzroku po wcześniejszym okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu wzroku mogą wypożyczać Czytaka wraz z książkami audio. Ponadto – na podstawie odrębnego porozumienia – biblioteka otrzymała zbiór ponad 2000 cyfrowych książek mówionych. Zbiór ten będzie systematycznie uzupełniany. Dzięki działalności Stowarzyszenia „Larix’’ i wsparciu Ministra Kultury  niewidomi Czytelnicy Biblioteki będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków. 
Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących.
We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku.
Serdecznie zapraszamy do biblioteki!
U.CZ.

LISTA DOSTĘPNYCH DO SŁUCHANIA KSIĄŻEK ZNAJDUJE SIĘ W NASZEJ BIBLIOTECE oraz na stronie LARIX: https://www.stowarzyszenielarix.pl/images/larix/katalog_ksiazek_mowionych_stowarzyszenia_larix_22086.pdf  

Regulamin wypożyczania Czytaka
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu
                                                          
                                                             I. Postanowienia ogólne  
         Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych  
      Czytak Plus i Czytak NPN3 Czytelnikom Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu.

           Akceptacja regulaminu następuje z chwilą jego podpisania przez osoby upoważnione do
     reprezentacji Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu.


II. Warunki wypożyczania urządzeń Czytak Plus i Czytak NPN3
Czytelnikom Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu
§ 1
  1. Biblioteka może wypożyczać urządzenia  Czytak Plus i Czytak NPN3 czytelnikom biblioteki  posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
  2. Czytelnicy wypożyczający urządzenia  Czytak Plus i Czytak NPN3 są zobowiązani do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.
  3. Warunkiem wypożyczenia urządzeń Czytak Plus i Czytak NPN3 jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.
§ 2
  1. Termin zwrotu urządzeń Czytak Plus i Czytak NPN3 określa Biblioteka, jednak czas wypożyczenia nie może być dłuższy niż 60 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia urządzeń pod warunkiem aktywnego korzystania przez Czytelników ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Bibliotece Publicznej.
  2. Po upływie terminu, na jaki zostały wypożyczone urządzenia Czytak Plus i Czytak NPN3, w razie ich niezwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1,00 zł za każdy dzień zwłoki.
  3. Osoby nieoddające urządzeń w terminie nie mogą ponownie ich wypożyczać.
§ 3
  1. Z chwilą wypożyczenia urządzeń Czytak Plus i Czytak NPN3 Czytelnicy stają się za nie całkowicie odpowiedzialni i są zobowiązani do zwrócenia ich w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim zostały im wypożyczone.
  2. W wypadku uszkodzenia urządzeń Czytak Plus i Czytak NPN3, Czytelnicy ponoszą  koszty ich naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
  3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia urządzeń Czytak Plus i Czytak NPN3, Czytelnicy płacą odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.