RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r. informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu,
Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz.
2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d
ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:
 a)   realizacji zadań wynikających ze statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu,
 b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu
       na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 c)   realizacji działań promocyjnych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu.
4)   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
   a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
         na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
        powszechnie obowiązującego prawa,
   b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatową Biblioteką
         Publiczną w Łowiczu przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor
         placówki,
   c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy,
         bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów
określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji
lub innych przepisach prawa.
6) Ma Pani/Pan prawo  do:
a)   dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b)   sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c)   usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
      - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
      - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
      - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
      - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
         z przepisów prawa
      - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
d)   przenoszenia danych, w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-d) należy skontaktować się
     z Administratorem lub z Inspektorem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych,
a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje
się Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze
Danych Osobowych.
9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane