poniedziałek, 14 października 2013


Powiatowy Konkurs Plastyczny
„ŁOWICKIE TRADYCJĄ MALOWANE”

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu oraz Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach filia w Łowiczu zapraszają uczniów szkół podstawowych powiatu łowickiego do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym "ŁOWICKIE TRADYCJĄ MALOWANE".
   
REGULAMIN POWIATOWEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Łowickie tradycją malowane”
I. Temat konkursu:
Przedstawienie bogactwa kulturowego naszego regionu.
Ukazanie zwyczajów ludowych, wierzeń, tradycji, barwnych strojów, pejzażu lub charakterystycznej architektury.
II. Organizatorzy konkursu:
 1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu,
 2. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach filia w Łowiczu
III. Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych powiatu łowickiego.
IV. Cele konkursu:
1.      Rozwijanie zainteresowań rodzimą kulturą ludową.
2.      Promowanie młodych talentów.
3.      Rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci, uwrażliwienie na piękno folkloru.
4.      Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
V. Zasady konkursu:
1.      Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie.
2.      Format pracy: minimum A3.
3.      Technika pracy: rysunek, grafika, malarstwo, collage, prace przestrzenne.
4.      Każda praca powinna być podpisana. Dane osobowe (imię
      i nazwisko, wiek, szkoła, klasa, nazwisko nauczyciela – opiekuna, telefon kontaktowy) należy umieścić na odwrocie pracy.
5.      Oceny dokona jury powołane przez Organizatorów.
6.      Ocenie będą podlegały: zgodność z tematem, inwencja, interpretacja własna tematu, walory artystyczne, kompozycja
7.      Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane uczestnikom
8.     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac do celów promocyjnych, wydawniczych
      i innych zgodnych z ich działalnością.
VI. Postanowienia końcowe:
 1. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu,
Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz z dopiskiem „Konkurs plastyczny".
 1. Termin nadsyłania prac upływa 22 listopada 2013 r . (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Uroczyste  podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w grudniu.
 3. Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
 4. Informacje o konkursie będą umieszczane na stronach internetowych Organizatorów             http://www.powiat.lowicz.pl i  http://www.pbplowicz.blogspot.com
             
  oraz http://www.bpsk.nets.pl
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: 46 837 38 74, 46 837 00 11