piątek, 26 lipca 2013

Perły Ziemi Łowickiej - turystyka i folklor - KONKURS FOTOGRAFICZNY
POWIATOWY  KONKURS FOTOGRAFICZNY

Perły Ziemi Łowickiej - turystyka i folklor

 

Konkurs pod honorowym patronatem Starosty Łowickiego

 

Regulamin konkursu

I.  Organizator Konkursu:

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu

Muzeum w Łowiczu

 
II.  Adresaci konkursu:       

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych mieszkańców powiatu łowickiego, nie zajmujących się zawodowo fotografią.

 III. Cele konkursu:

1.      Promocja powiatu łowickiego.

2.      Ukazanie piękna Ziemi Łowickiej i jej atrakcji turystycznych i folklorystycznych.

3.      Popularyzacja kultury ludowej we wszystkich jej aspektach.

4.      Pogłębienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu.

5.      Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań fotograficznych

6.      Kreowanie twórczej aktywności oraz wrażliwości estetycznej młodzieży i dorosłych.

7.      Wydanie kalendarza powiatowego na rok 2014, prezentującego wybrane fotografie zgłoszone do konkursu.

IV. Temat konkursu

Zdjęcia powinny przedstawiać niezwykłe i urokliwe miejsca powiatu łowickiego będące atrakcjami turystycznymi korespondujące z łowicką tradycją i sztuką ludową.

V. Zasady konkursu:

1.      Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć barwnych lub czarno-białych nawiązujące do tematu konkursu, wykonane samodzielnie, które nie były nagradzane w innych konkursach.

2.      Technika: dowolna (fotografia analogowa lub cyfrowa).

3.      Format zdjęć: minimum 15x21 cm.

4.      Fotografie: wydrukowane na papierze fotograficznym oraz bezwarunkowo w postaci elektronicznej na płycie CD, zapisane lub zeskanowane w jak największej rozdzielczości.

5.      Na odwrocie każdej fotografii należy umieścić imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł zdjęcia i krótki jego opis (miejsce, w którym zostało zrobione; sytuację, którą przedstawia).

6.      Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.

7.      Do zdjęć należy dołączyć czytelnie wypełniony druk zgłoszenia uczestnictwa. Formularz znajduje się na stronie www.powiat.lowicz.pl, http://www.pbplowicz.blogspot.com oraz www.muzeumlowicz.pl

8.      Zgłaszając zdjęcie do konkursu Uczestnik deklaruje, że jest jego autorem i posiada pełnię praw autorskich do tego zdjęcia. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

9.      Jeśli na fotografii konkursowej widnieje wizerunek człowieka, Uczestnik zgłaszając daną fotografię deklaruje, że osoba znajdująca się na zdjęciu wyraziła zgodę na bezpłatną publikację.

10.  Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane uczestnikom. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność Organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

11.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorom do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: publikowania fotografii, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich
w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

12.  Fotografie niespełniające wymogów regulaminu nie będą oceniane.

13.  Oceny dokona jury powołane przez Organizatorów.

14.  Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.

15.  Wyniki konkursu zostaną również podane na stronach internetowych Organizatorów.

16.  Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie i przyjęcie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. Postanowienia końcowe:

1.      Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, Stary Rynek 5/7  99-400 Łowicz

z dopiskiem „Perły Ziemi Łowickiej - konkurs".

2.      Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

3.      Uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa odbędzie się w miesiącu październiku br.

4.      Wybrane prace zostaną zamieszczone w kalendarzu powiatowym na rok 2014 wydanym przez Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

5.      Informacje o konkursie będą umieszczane na stronie internetowej :                             http://www.powiat.lowicz.pl i  http://www.pbplowicz.blogspot.com oraz www.muzeumlowicz.pl

6.      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  46 837 57 71, 46 837 38 74, 46 837 39 28.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

W KONKURSIE „Perły Ziemi Łowickiej - turystyka i folklor"

 (prosimy wypełnić drukowanymi literami)

 

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU:

 

Imię i nazwisko.............................................................................................................................................

 
Adres (ulica, numer, kod, miejscowość) ……………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 
E-mail, telefon ........................................................................................................................................……

 
Klasa/ wiek……………………………………………………………

 
DANE SZKOŁY*:

 Nazwa szkoły ...........................…………………………….……………………………………………………….

 
Adres …………………………………………………………………………………………….…………………….. 

 ……………………………………………….………………………………………….…………………….……….

 
Tel./ fax, e-mail  ………..…………………………………………………………………………………………….

 
DANE OPIEKUNA/ NAUCZYCIELA*

 Imię i nazwisko         ………………………………...………………………………………………………………..

 
Telefon kontaktowy ........................................................................................................................................

 
ZGŁOSZONE PRACE KONKURSOWE

 
Liczba zdjęć ……………… Tytuły fotografii ………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………..………………..

 …………………………………………………………………………………………………………………………..
 

 Ja, niżej podpisany Uczestnik Konkursu organizowanego pod nazwą „Perły Ziemi Łowickiej - turystyka i folklor” oświadczam  co następuje:

1.        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu w zakresie określonym Regulaminem Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r.
o ochronie danych osobowych Dz. U. 97 nr 133 poz. 883.)

2.        Od daty dokonania wysyłki pracy konkursowej, przenoszę na Organizatora Konkursu nieodpłatnie prawa do korzystania
 i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej w zakresie określonym Regulaminem Konkursu.

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Data i podpis Uczestnika Konkursu

 
Jako Opiekun ustawowy Uczestnika Konkursu, wyrażam zgodę na złożenie przez Uczestnika oświadczenia powyższej treści.

Zgoda Opiekuna ustawowego jest wymagana, jeżeli Uczestnik Konkursu nie ukończył 18 roku życia. Bez podpisu opiekuna praca nie weźmie udziału w Konkursie.*

 

                                                                                                              …………………………………………………………...

                                                                                                                        Podpis Opiekuna ustawowego

 

* wypełniają uczniowie i osoby niepełnoletnie