piątek, 22 lutego 2013


Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego
"Kolory" w kadrze
inspirowane książką
"Kolory: chłopięce lata Józefa Chełmońskiego” 
Teodora Goździkiewicza
Konkurs pod honorowym patronatem Starosty Łowickiego
I.  Organizator Konkursu: 
     Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu
     Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu
II. Adresaci konkursu:
     Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu łowickiego 
     i sieradzkiego
III.Temat konkursu
Przedmiotem konkursu są fotografie zainspirowane twórczością bohatera książki  "Kolory" - Józefa  Chełmońskiego, malarza scen rodzajowych i pejzażysty, a także próba włączenia jego twórczości w kontekst współczesności.
IV. Cele konkursu:
    1.      Uczczenie obchodów 110. rocznicy urodzin Teodora Goździkiewicza.
    2.      Upowszechnienie wiedzy o życiu i dorobku literackim  
           Teodora Goździkiewicza.
    3.      Przybliżenie twórczości Józefa Chełmońskiego i jego wczesnych inspiracji pięknem ziemi       łowickiej.
    4.      Pogłębienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu.
    5.      Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań fotograficznych.
    6.      Kreowanie twórczej aktywności oraz wrażliwości estetycznej młodzieży.
V. Zasady konkursu:
    1.    Każdy uczestnik może zgłosić max. 3 zdjęcia nawiązujące do tematu konkursu, wykonane samodzielnie, które nie były nagradzane w innych konkursach.
    2.    Technika: dowolna (fotografia analogowa lub cyfrowa).
    3.    Format zdjęć: minimum 15x21 cm.
    4.    Na odwrocie każdej fotografii należy umieścić: dane osobowe (imię i nazwisko, szkoła, klasa, nazwisko nauczyciela – opiekuna, telefon kontaktowy), tytuł zdjęcia i ewentualnie krótki jego opis (miejsce, w którym zostało zrobione; sytuację, którą przedstawia).   
W przypadku inspiracji konkretnym dziełem J. Chełmońskiego -  tytuł obrazu.
    5.    Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane uczestnikom.
    6.    Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych 
 z działalnością Organizatora.
    7.    Powołana przez Organizatora komisja konkursowa dokona oceny prac, przyzna nagrody i wyróżnienia.
    8.    Ocenie będą podlegały: zgodność z tematem, pomysłowość, inwencja twórcza, ogólne wrażenie artystyczne i estetyczne pracy.
    9.    Zgłaszając zdjęcie do konkursu uczestnik deklaruje, że jest jego autorem i posiada pełnię praw autorskich do tego zdjęcia.
  10.  Jeśli na fotografii konkursowej widnieje wizerunek człowieka, uczestnik zgłaszając daną fotografię deklaruje, że osoba znajdująca się na zdjęciu wyraziła zgodę na bezpłatną publikację.
VI. Postanowienia końcowe
  11.  Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna  w Łowiczu, Stary Rynek 5/7  99-400 Łowicz z dopiskiem „Kolory - konkurs".
   12.  Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2013r. (decyduje data stempla pocztowego). 
   13.  Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości obchodów 110. rocznicy urodzin Teodora Goździkiewicza.
   14.  Prace wszystkich uczestników zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej  zorganizowanej w siedzibie Biblioteki.
   15.  Informacje o konkursie będą umieszczone na stronie internetowej  http://www.pbplowicz.blogspot.com oraz http://www.powiat.lowicz.pl
   16.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 837 38 74.