środa, 24 października 2012

KONKURS PLASTYCZNY "BARWY ŁOWICKIEJ ZIEMI"

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu

zaprasza do udziału
w
KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„BARWY ŁOWICKIEJ ZIEMI”


Konkurs adresowany jest do uczniów

szkół ponadgimnazjalnych

i dorosłych z powiatu łowickiego.

  

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy malarskiej wykonanej techniką dowolną (ołówek,kredka, farby, pastele itp.) prezentującej piękno kultury łowickiej.
 
Termin nadsyłania prac upływa 23 listopada 2012 r.


Uroczyste podsumowanie Konkursu, połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień, odbędzie się w grudniu 2012 r.
 

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu

Stary Rynek 5/7

99-400 Łowicz

Z dopiskiem: „Barwy Łowickiej Ziemi”

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 46 837 38 74
oraz na stronie: http://pbplowicz.blogspot.com/     


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Barwy Łowickiej Ziemi”


I.                   Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu.

II.                Cele Konkursu:

- zwiększenie aktywności różnych środowisk twórczych,

- popularyzacja kultury ludowej we wszystkich jej aspektach,

- odkrywanie i wspieranie talentów plastycznych.

III.             Adresaci Konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalych oraz dorosłych z powiatu łowickiego.

IV.             Temat Konkursu

Ze względu na profil konkursu tematyka nadsyłanych prac powinna korespondować z łowicką tradycją  i sztuką ludową.

V.                Zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednej pracy malarskiej, wykonanej techniką dowolną (ołówek, kredka, farby, pastele itp.) prezentującej piękno kultury łowickiej.
3. Każda praca musi być podpisana według następującego wzoru: imię i nazwisko autora, adres, mail, telefon kontaktowy a w przypadku uczniów      także adres szkoły i telefon oraz imię i nazwisko opiekuna.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszanie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu.
5. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora Konkursu (jury dokona oceny uwzględniając różnorodność technik twórczych).
6. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród.
7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac bez dodatkowej zgody autorów  oraz bez honorarium autorskiego.

VI.             Postanowienia końcowe
1.   Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:            
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, Stary Rynek 5/7,  99-400 Łowicz z dopiskiem: „Barwy Łowickiej Ziemi”    
2.  Termin nadsyłania prac upływa 23 listopada 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).
3. Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień, odbędzie się w grudniu 2012 r. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
4.  Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łowiczu: http://www.powiat.lowicz.pl oraz na blogu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu: http://pbplowicz.blogspot.com/.
5.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 837 38 74